ข้อมูลนักเรียน

พิมพ์

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 ณ วันที่ 17 มกราคม 2562

00101728 - สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

33032006 - ลมศักดิ์วิทยาคม

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 14 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 12 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 11 19 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 29 37 66 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 9 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 17 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 13 22 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 27 39 66 3
รวม 56 76 132 6

 

 

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

00101728 - สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

33032006 - ลมศักดิ์วิทยาคม

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 14 30 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 15 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 12 26 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 40 41 81 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 16 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 8 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 13 21 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 14 37 51 3
รวม 54 78 132 6

 

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

00101728 - สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

33032006 - ลมศักดิ์วิทยาคม

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 14 30 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 15 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 12 26 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 40 41 81 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 16 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 8 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 13 21 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 37 52 3
รวม 55 78 133 6