คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายธนวัฒน์  จันภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
2 นายกลั่น  รับรอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
3 นายสนามชัย  เลิศศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
4 นายมลัด  สุภารัตน์ ผู้แทนศาสนาและกรรมการ
5 นายอาทิตย์  นาคดี ผู้แทนองค์กรชุมชน
6 นางละมัย  วรรณทะวงษ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 นายธีรกฤษฏ์  จันทร์บุญ ผู้แทนศิษย์เก่า
8 นายสมนึก   ชมเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสถานศึกษา
9 นายงัด  นมัสการ ผู้แทนผู้ปกครองและกรรมการ
10 นายอภิสันต์   งามพรหม ผู้แทนครูและกรรมการ
11 นางเนตรนภา  สาระวรรณ กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อเรา

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

เลขที่ 188 หมู่ที่ 8 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เว็บไซต์ : https://www.lomsakssk.ac.th

facebook page : https://www.facebook.com/takeanwittayakhom/

E-mail : ..............................

เบอร์โทร : ผู้อำนวยการเนตรนภา  สาระวรรณ์ : 0895782680

ลิ้งอื่นๆที่น่าสนใจ

 

Top