ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม   เดิมชื่อโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม    สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดศรีสะเกษ    เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1   เมื่อวันที่ 16   พฤษภาคม  พ.ศ.  2532  โดยเป็นสาขาโรงเรียนขุขันธ์ (สาขาตำบลตะเคียน) ซึ่งขณะนั้นมี นายสุข  มีกุล  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์  เป็นผู้ให้การสนับสนุนและมอบหมายให้  นายจำลอง  มหาลี    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์เป็นผู้ควบคุมดูแลการเรียนการสอนในโรงเรียนสาขา 

                   ในการเปิดเรียนครั้งแรก    มีนักเรียน  53  คน   โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านจันลม

ในการให้ใช้อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  ทั้งนี้ในการก่อตั้งโรงเรียน  ได้มีคณะบุคลากรผู้ริเริ่ม    ซึ่งประกอบด้วย     พระครูวิบูลโชติวัฒน์    เจ้าคณะแขวงนครไชยศรี  เจ้าอาวาสวัดจันทรสโมสร   กรุงเทพมหานคร พระครูสารการโกวิท  เจ้าอาวาสวัดบ้านจันลม  นายพรหม  บุญเยี่ยม  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านจันลม  นายพลอย   รับรอง  อดีตกำนันตำบลตะเคียน  นายกลั่น   รับรอง  แพทย์ประจำตำบลตะเคียน

นายสนามชัย  เลิศศรี  กำนันตำบลตะเคียน (ลมศักดิ์) พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาตำบลตะเคียนให้การสนับสนุนก่อสร้างโรงเรียนเป็นการถาวร     

พ.ศ.  2534      วันที่  29  พฤษภาคม   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศโดยใช้ชื่อว่า  “ โรงเรียนตะเคียนวิทยาคม ”  และต่อมาได้แต่งตั้ง นายอรุณ  ชื่นตา  อาจารย์  2  โรงเรียนขุขันธ์  เป็นผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนแรก 

พ.ศ.  2535          วันที่ 13 มกราคม  ได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนบ้านจันลมมาอยู่    ณ  พื้นที่อันเป็นที่ตั้งปัจจุบัน  ในเนื้อที่  41  ไร่     

พ.ศ.  2537      ได้เปิดสาขาที่ตำบลสะเดาใหญ่  อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ   ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์

พ.ศ.  2538      กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 พ.ศ.  2542      นายเอื้อ   ทรวงโพธิ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะเคียนวิทยาคมแทน นายอรุณ   ชื่นตา  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเสลา   

พ.ศ.  2544      นายเอื้อ   ทรวงโพธิ์   ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยา   จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี   นายอุดมพันธุ์   พิชญ์ประเสริฐ   รักษาราชการแทน

พ.ศ.  2545      นางอุดร   ฤาชา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ   ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนตะเคียนวิทยาคม 

พ.ศ.  2546      นายประสิทธิ์   บัวแย้ม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม

พ.ศ.  2550       8    กุมภาพันธ์    2550     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามความประสงค์ของผู้ปกครอง  ชุมชน  จากโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม  เป็น  “โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม”

พ.ศ. 2554 – 2555       นายคณาวุฒิ  พรหมทา  ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

พ.ศ. 2555 – 2556       นายอภิสันต์  งามพรหม   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2556 – 2559     นายสฤษดิ์  สมทิพย์  รองผอ.โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

พ.ศ. 2559 – 2561     นายอรุณศักดิ์ เริงนิรันดร์  รองผอ.โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน   นางเนตรนภา สาระวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเวียง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

ติดต่อเรา

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

เลขที่ 188 หมู่ที่ 8 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เว็บไซต์ : https://www.lomsakssk.ac.th

facebook page : https://www.facebook.com/takeanwittayakhom/

E-mail : ..............................

เบอร์โทร : ผู้อำนวยการเนตรนภา  สาระวรรณ์ : 0895782680

ลิ้งอื่นๆที่น่าสนใจ

 

Top