วิสัยทัศน์และพันธกิจ

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

วิสัยทัศน์

         

“ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม  จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ                   บนพื้นฐานความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง ” 

 

พันธกิจ

 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คงความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

 

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง
 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 3. ผู้เรียนมีศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คงความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ
 5. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพได้มาตรฐาน

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                  

“มารยาทดี  มีจิตอาสา”

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

         

“ภูมิทัศน์เด่น  เน้นความพอเพียง

 

กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์องค์กร

 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง
 4. พัฒนาความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
 5. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม  

 1. ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
 2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
 3. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน
 4. ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
 6. ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
 7. ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ติดต่อเรา

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

เลขที่ 188 หมู่ที่ 8 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เว็บไซต์ : https://www.lomsakssk.ac.th

facebook page : https://www.facebook.com/takeanwittayakhom/

E-mail : ..............................

เบอร์โทร : ผู้อำนวยการเนตรนภา  สาระวรรณ์ : 0895782680

ลิ้งอื่นๆที่น่าสนใจ

 

Top