ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530916
รหัส Smis 8 หลัก :
  33032006
รหัส Obec 6 หลัก :
  530916
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลมศักดิ์วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lomsakwittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านจันลม
ตำบล :
  ลมศักดิ์
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-821102
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2534
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตขุขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลมศักดิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:10:20 น.
)

ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

 

นางเนตรนภา สาระวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายธนวัฒน์  จันภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
2 นายกลั่น  รับรอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
3 นายสนามชัย  เลิศศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
4 นายมลัด  สุภารัตน์ ผู้แทนศาสนาและกรรมการ
5 นายอาทิตย์  นาคดี ผู้แทนองค์กรชุมชน
6 นางละมัย  วรรณทะวงษ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 นายธีรกฤษฏ์  จันทร์บุญ ผู้แทนศิษย์เก่า
8 นายสมนึก   ชมเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสถานศึกษา
9 นายงัด  นมัสการ ผู้แทนผู้ปกครองและกรรมการ
10 นายอภิสันต์   งามพรหม ผู้แทนครูและกรรมการ
11 นางเนตรนภา  สาระวรรณ กรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 ณ วันที่ 17 มกราคม 2562

00101728 - สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

33032006 - ลมศักดิ์วิทยาคม

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 14 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 12 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 11 19 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 29 37 66 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 9 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 17 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 13 22 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 27 39 66 3
รวม 56 76 132 6

 

 

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

00101728 - สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

33032006 - ลมศักดิ์วิทยาคม

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 14 30 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 15 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 12 26 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 40 41 81 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 16 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 8 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 13 21 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 14 37 51 3
รวม 54 78 132 6

  

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนแยกชาย หญิง ปีการศึกษา 2561

 

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนแยกชาย หญิง ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม
จำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ


ประเภท
 
ตำแหน่ง
 
วุฒิการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
ต่ำกว่า ป.ตรี
รวมทั้งสิ้น
ช.
ญ.
ช.
ญ.
ช.
ญ.
ช.
ญ.
ช.
ญ.
ช.
ญ.
รวม
บริหาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา                          
(1) เชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) เชี่ยวชาญ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) ชำนาญการพิเศษ
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
(4) ชำนาญการ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) ไม่มีวิทยฐานะ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                          
(1) เชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) เชี่ยวชาญ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) ชำนาญการพิเศษ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) ชำนาญการ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) ไม่มีวิทยฐานะ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
การสอน
ครู                          
(1) เชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) เชี่ยวชาญ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) ชำนาญการพิเศษ
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
2
(4) ชำนาญการ
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
(5) ไม่มีวิทยฐานะ
0
0
0
2
0
0
3
2
0
0
3
4
7
ครูผู้ช่วย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ลูกจ้าง
ลูกจ้างประจำ
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
2
พนักงานราชการ
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
2
2
4
ลูกจ้างชั่วคราว
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
2
รวมทั้งสิ้น
0
0
1
3
0
0
7
7
1
1
9
10
19

 ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม
จำแนกตามกลุ่มสาระวิชาที่สอน

ติดต่อเรา

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

เลขที่ 188 หมู่ที่ 8 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เว็บไซต์ : https://www.lomsakssk.ac.th

facebook page : https://www.facebook.com/takeanwittayakhom/

E-mail : ..............................

เบอร์โทร : ผู้อำนวยการเนตรนภา  สาระวรรณ์ : 0895782680

ลิ้งอื่นๆที่น่าสนใจ

 

Top