ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

สรุปผลการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

4

1

0

0

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.83 ทอง 31 1. นายกิตติวัฒน์  ระวัน
 
1. นางสาวมณฑกานต์  สิงห์สวัสดิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 28 1. นายกิตติวัฒน์  ระวัน
 
1. นางจินดา  มีฤทธิ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรรณพร  คำดำ
2. เด็กหญิงวิชญาดา   เงาใส
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อายุวงค์
4. เด็กหญิงสุพิชยา  หอมจิตร์
5. เด็กหญิงสุภัสสร  ยานะบุตร
6. เด็กหญิงอัมพร   อุตพันธ์
 
1. นางมาริสา  พงษ์ธนะพิสิษ
2. นางสาวกาญจนา  จิตใจกล้า
3. นางกันต์กมล  อุปมัย
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นายวรวุฒิ  บุญตา
 
1. นางสาวมณฑกานต์  สิงห์สวัสดิ์
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 74.67 เงิน 18 1. นายวรวุฒิ  บุญตา
 
1. นางสาวมณฑกานต์  สิงห์สวัสดิ์
 

 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530916
รหัส Smis 8 หลัก :
  33032006
รหัส Obec 6 หลัก :
  530916
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลมศักดิ์วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lomsakwittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านจันลม
ตำบล :
  ลมศักดิ์
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-821102
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2534
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตขุขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลมศักดิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:10:20 น.
)

ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

 

นางเนตรนภา สาระวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนแยกชาย หญิง ปีการศึกษา 2561

 

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนแยกชาย หญิง ปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายธนวัฒน์  จันภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
2 นายกลั่น  รับรอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
3 นายสนามชัย  เลิศศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
4 นายมลัด  สุภารัตน์ ผู้แทนศาสนาและกรรมการ
5 นายอาทิตย์  นาคดี ผู้แทนองค์กรชุมชน
6 นางละมัย  วรรณทะวงษ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 นายธีรกฤษฏ์  จันทร์บุญ ผู้แทนศิษย์เก่า
8 นายสมนึก   ชมเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสถานศึกษา
9 นายงัด  นมัสการ ผู้แทนผู้ปกครองและกรรมการ
10 นายอภิสันต์   งามพรหม ผู้แทนครูและกรรมการ
11 นางเนตรนภา  สาระวรรณ กรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 ณ วันที่ 17 มกราคม 2562

00101728 - สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

33032006 - ลมศักดิ์วิทยาคม

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 14 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 12 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 11 19 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 29 37 66 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 9 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 17 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 13 22 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 27 39 66 3
รวม 56 76 132 6

 

 

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

00101728 - สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

33032006 - ลมศักดิ์วิทยาคม

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 14 30 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 15 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 12 26 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 40 41 81 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 16 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 8 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 13 21 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 14 37 51 3
รวม 54 78 132 6

 

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

00101728 - สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

33032006 - ลมศักดิ์วิทยาคม

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 14 30 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 15 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 12 26 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 40 41 81 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 16 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 8 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 13 21 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 37 52 3
รวม 55 78 133 6

 

  

ติดต่อเรา

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

เลขที่ 188 หมู่ที่ 8 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เว็บไซต์ : https://www.lomsakssk.ac.th

facebook page : https://www.facebook.com/takeanwittayakhom/

E-mail : ..............................

เบอร์โทร : ผู้อำนวยการเนตรนภา  สาระวรรณ์ : 0895782680

ลิ้งอื่นๆที่น่าสนใจ

 

Top